Polityka prywatności

Bieżąca wersja 25.02.2022

 

My, podmiot prawny ONON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5423474386, adres ul. LUDWIKA ZAMENHOFA, nr 29, lok. U3, miejsc. BIAŁYSTOK, kod 15-435, poczta BIAŁYSTOK, kraj POLSKA (zwany dalej "Spółką" lub "My"), dbamy o bezpieczeństwo i prywatność danych naszego klienta i użytkownika (zwanego dalej "Tobą" lub "Użytkownikiem") strony internetowej www.oneon.pl ("Sklep internetowy").

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób Spółka przetwarza i chroni dane użytkownika podczas jego korzystania ze Sklepu internetowego.

Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych użytkownika w związku z korzystaniem przez niego ze sklepu internetowego podlega niniejszej Polityce prywatności, ustawie o ochronie prawnej danych osobowych Republiki Litewskiej i innym aktom prawnym.

1. Definicje
1.1 "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika. Przetwarzane są następujące dane osobowe:

- Wymagane pliki cookie;
- Imię i nazwisko kupującego;
- Imię i nazwisko osoby odbierającej towar;
- Dane kontaktowe Kupującego - adres e-mail i numer telefonu, adres;
- Dane dostawy Kupującego - adres, na który towar zostanie dostarczony lub inne dane dostawy/odbioru wybrane przez Kupującego;
- Metoda płatności wybrana przez Kupującego i wprowadzone szczegóły płatności;
- Adres IP;
- Dane dotyczące sieci i lokalizacji, jeśli zostały one podane przez użytkownika;
- Historia zapytań i reklamacji użytkownika;
- Inne publicznie dostępne dane, które użytkownik udostępnił podczas wizyty w sklepie internetowym.

1.2 "Przetwarzanie danych osobowych" oznacza wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych (takie jak zbieranie, edytowanie, modyfikowanie, rejestrowanie, przechowywanie, uzyskiwanie dostępu, wyszukiwanie, archiwizowanie itp.)
1.3 Administratorem danych jest ONON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5423474386, adres ul. LUDWIKA ZAMENHOFA, nr 29, lok. U3, miejsc. BIAŁYSTOK, kod 15-435, poczta BIAŁYSTOK, kraj POLSKA.
1.4 Podmiot danych - każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Spółkę.
1.5 Strona internetowa - www.oneon.pl

2. Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu internetowego i odwiedzania Strony internetowej.
2.1 Przekazując dane Spółce, Osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez Spółkę w celu zapewnienia funkcjonowania Sklepu Internetowego do celów wymaganych przez Osobę, której dane dotyczą.
2.2 Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Spółkę na następujących podstawach:
- Spółka otrzymuje wyraźną zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych w ten sposób, tj. podczas tworzenia Konta Użytkownika;
- Użytkownik składa zamówienie w Sklepie internetowym, które zostaje przyjęte i zrealizowane, co skutkuje zawarciem z Użytkownikiem umowy i jej wykonaniem;
- W przypadkach, w których Spółka jest prawnie zobowiązana do przetwarzania danych Użytkownika;
- Realizowane są uzasadnione interesy Spółki. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, jeśli mamy w tym uzasadniony interes, a takie przetwarzanie nie narusza ochrony interesów i praw użytkownika.

2.3 Spółka przetwarza dane Użytkownika w następujących celach:
- W celu sprawnego, optymalnego i wygodnego funkcjonowania Sklepu internetowego;
- W celu zapewnienia sprawnego administrowania Sklepem internetowym;
- W celu rejestracji i utrzymania konta użytkownika;
- W celu prawidłowego świadczenia zamówionych usług;
- W celu dostarczenia użytkownikowi odpowiednich informacji, udzielenia odpowiedzi na jego pytania i prośby;
- Do celów statystycznych i innych analiz mających na celu poprawę wydajności Sklepu internetowego i komfortu korzystania z niego;
- Gdy użytkownik odwiedza Witrynę, Spółka może przetwarzać jego adres IP, dane sieciowe i dane dotyczące lokalizacji. Te dane osobowe są gromadzone za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii na podstawie zgody użytkownika.
- W innych celach, które mogą zostać wskazane Użytkownikowi w momencie podawania danych.

3. Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim.
3.1 Zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązku zachowania poufności w odniesieniu do Danych osobowych Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zawarcia i wykonania umowy na rzecz Osoby, której dane dotyczą, lub z innych uzasadnionych powodów.

3.2 Spółka może przekazywać Dane Osobowe swoim podmiotom przetwarzającym dane, które świadczą usługi na rzecz Spółki i przetwarzają Dane Osobowe w imieniu Spółki. Takie podmioty przetwarzające dane wybrane przez Spółkę są uprawnione do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie na polecenie Spółki i tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zobowiązań Spółki, wynikających z umowy między Spółką a dostawcą usług. Zapewniamy, że Spółka współpracuje wyłącznie z podmiotami przetwarzającymi, które gwarantują odpowiednie środki (organizacyjne i techniczne) przetwarzania Danych Osobowych i zapewniają przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z wymogami prawnymi.
3.3 Spółka może również udostępniać Dane Osobowe w odpowiedzi na żądania sądów lub organów władzy publicznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania obowiązujących przepisów prawa i poleceń organów władzy publicznej.

4. Okres przechowywania danych osobowych.
4.1 Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.
4.2 Jeśli Użytkownik nie będzie aktywny na swoim koncie użytkownika w Sklepie internetowym przez 1 rok, jego dane osobowe zostaną usunięte.
4.3 Użytkownik może również zażądać usunięcia swojego konta w sklepie internetowym.


5. Dane osobowe osób niepełnoletnich.
5.1 Zobowiązujemy się do ochrony prywatności osób niepełnoletnich. Informujemy, że nasz Sklep internetowy i Strona internetowa nie są odpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia.
5.2 Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą podawać żadnych Danych Osobowych w Sklepie Internetowym i na Stronie Internetowej.
5.3 Jeśli dana Osoba nie ukończyła 18 roku życia, w celu korzystania ze Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej musi ona przed przekazaniem Danych Osobowych uzyskać pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych co najmniej jednego ze swoich przedstawicieli prawnych (ojca, matki, opiekuna).

6. Prawa osób, których dane dotyczą.
6.1 Jako osoba, której dane dotyczą, Użytkownik ma następujące prawa osoby, której dane dotyczą:
6.1.1. prawo do otrzymywania informacji o przetwarzaniu danych ("prawo do informacji").
6.1.2. Prawo dostępu do przetwarzanych danych ("prawo dostępu").
6.1.3. Prawo do żądania sprostowania danych ("prawo do sprostowania").
6.1.4. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"). Prawo to nie ma zastosowania, jeżeli dane osobowe, których usunięcia się żąda, są przetwarzane również na innej podstawie prawnej, takiej jak przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub wykonania obowiązku wynikającego z obowiązującego prawa.
6.1.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania ("prawo do ograniczenia").
6.1.6 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6.1.7. Prawo do przenoszenia danych. Prawo do przenoszenia danych nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Osoba, której dane dotyczą, nie ma prawa do przenoszenia danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w sposób nie zautomatyzowany, takich jak pliki papierowe.
6.1.8. Prawo do żądania zaprzestania zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.
6.1.9. Prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.2 W celu skorzystania ze swoich praw, Użytkownik może skierować do nas zapytanie lub wniosek w formie pisemnej na adres: (insert e-mail). Po otrzymaniu takiego wniosku lub zapytania od Użytkownika możemy poprosić o wypełnienie niezbędnych formularzy, a także o dostarczenie poświadczonej notarialnie kopii dokumentu osobistego, który jest nam niezbędny do zweryfikowania tożsamości Użytkownika w celu zapobieżenia ujawnieniu Danych Osobowych.

6.3 Po otrzymaniu wniosku lub zapytania Użytkownika dotyczącego przetwarzania jego Danych Osobowych, zobowiązujemy się udzielić mu odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty wniosku oraz wykonać działania określone we wniosku lub poinformować Użytkownika o przyczynach odmowy ich wykonania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące w zależności od złożoności i liczby wniosków. W takim przypadku poinformujemy Użytkownika o takim przedłużeniu w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku.


6.4 Jeśli Dane Osobowe zostaną usunięte na żądanie Użytkownika, zachowamy jedynie kopie informacji, które są niezbędne do: ochrony naszych uzasadnionych interesów i interesów innych osób, do wypełnienia obowiązków organów publicznych, do rozstrzygania sporów oraz do identyfikacji zakłóceń lub do przestrzegania wszelkich umów zawartych z nami przez Użytkownika.

6.5 Jeśli uważasz, że Twoje prawa jako Osoby, której dane dotyczą, zostały naruszone, możesz również złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych, który nas nadzoruje - do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji i dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej uodo.gov.pl/pl.

7. Polityka dotycząca plików cookie.
7.1 Nasza Witryna może wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia. Za pomocą plików cookie nasza Witryna może "zapamiętywać" działania i preferencje użytkownika podczas przeglądania Witryny przez określony czas (np. dane rejestracyjne, preferencje językowe i inne opcje wyświetlania).
7.2 Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby ułatwić korzystanie z Witryny. Niezbędne pliki cookie są używane do aktywacji podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronach i uzyskiwanie dostępu do chronionych obszarów Witryny.
7.3 Użytkownik może kontrolować pliki cookie w Witrynie. Użytkownik ma prawo wybrać, czy chce akceptować pliki cookie i inne technologie śledzenia używane przez nas, czy też chce całkowicie wyłączyć pliki cookie lub tylko niektóre pliki cookie.

7.4 Więcej ogólnych informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć na stronie AllAboutCookies.org lub www.google.com/privacy_ads.html. Jeśli Użytkownik zdecyduje się wyłączyć wszystkie lub niektóre pliki cookie w naszej Witrynie, może to wpłynąć na wydajność Witryny, może spowolnić prędkość Witryny lub ograniczyć dostępność niektórych funkcji. Konieczne może być również zresetowanie niektórych opcji przy każdej wizycie w Witrynie.


7.5 Używamy następujących kategorii plików cookie:
1 typ plików cookie - pliki cookie osób trzecich.

8. Postanowienia końcowe.
8.1 Należy pamiętać, że nasza Witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn, w tym obsługiwanych przez strony trzecie, które nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Prosimy o zapoznanie się i ocenę polityk prywatności tych stron internetowych przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych.
8.2 Możemy aktualizować i zmieniać niniejszą Politykę Prywatności w razie potrzeby w świetle stosowanych przez nas środków ochrony danych osobowych. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Polityce prywatności, które go dotyczą, za pomocą standardowych środków komunikacji między Użytkownikiem a nami.