Zasady zakupów

Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin sprzedaży i zakupu towarów (zwany dalej "Regulaminem") jest prawnie wiążącym dokumentem dla stron, który określa prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Kupującego i Sprzedającego przy zakupie towarów w sklepie elektronicznym https://www.oneon.pl (zwanym dalej "e-sklepem").

1.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawiania lub uzupełniania Regulaminu w dowolnym momencie, biorąc pod uwagę wymogi ustanowione przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej.

2. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

2.1 Umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą z chwilą, gdy Kupujący utworzy koszyk w sklepie internetowym, określi adres dostawy, wybierze metodę płatności i po zapoznaniu się z Regulaminem kliknie przycisk "Potwierdź zamówienie".

3. Prawa Sprzedającego.

3.1 W poważnych okolicznościach Sprzedawca może tymczasowo lub na stałe zawiesić działanie e-sklepu bez uprzedniego powiadomienia Kupującego.

3.2 Jeśli Kupujący próbuje podważyć działanie, stabilność i bezpieczeństwo e-sklepu lub narusza swoje zobowiązania, Sprzedawca ma prawo ograniczyć lub zawiesić dostęp Kupującego do e-sklepu lub, w wyjątkowych przypadkach, anulować rejestrację Kupującego bez powiadomienia.

3.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszego Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia.

3.4 Sprzedający ma prawo anulować zamówienie Kupującego bez uprzedniego powiadomienia Kupującego, jeśli Kupujący nie zapłaci za towar w ciągu 3 (trzech) dni roboczych, chyba że obie strony uzgodnią inaczej.

3.5 Wszelka korespondencja pomiędzy stronami będzie wysyłana na adresy e-mail podane przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.

4. Obowiązki i odpowiedzialność Sprzedającego.

4.1 Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia Kupującemu wszelkich warunków umożliwiających prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Sklep internetowy.

4.2 Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówione przez Kupującego towary pod wskazany przez Kupującego adres i w uzgodnionym terminie dostawy.

4.3 W przypadku zaistnienia ważnych okoliczności, w których Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć Kupującemu zamówionych towarów, Sprzedający zobowiązuje się zaoferować Kupującemu alternatywny produkt, a w przypadku odmowy przyjęcia produktu alternatywnego przez Kupującego, zwrócić wpłacone pieniądze w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych, pod warunkiem, że Kupujący dokonał przedpłaty.

4.4 W przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawnienia przewidzianego w punkcie 5.2 Regulaminu, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu wpłacone pieniądze w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty otrzymania zwróconego towaru.

4.5 W przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje.

4.6 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na innych stronach internetowych, nawet jeśli Kupujący uzyska dostęp do tych stron za pośrednictwem linków w sklepie internetowym Sprzedającego.

4.7 Sprzedający dostarczy Kupującemu towary zgodnie z terminami określonymi w opisach towarów. Terminy te są tymczasowe i nie mają zastosowania w przypadkach, gdy Sprzedający nie posiada towarów w magazynie, a Kupujący został poinformowany o braku zamówionych towarów. Kupujący zgadza się również, że w wyjątkowych przypadkach dostawa towarów może zostać opóźniona z powodu nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie skontaktować z Kupującym w celu uzgodnienia warunków dostawy.

4.8 We wszystkich przypadkach Sprzedający będzie zwolniony z odpowiedzialności za naruszenie terminów dostawy towaru, jeśli towar nie zostanie dostarczony Kupującemu lub nie zostanie dostarczony na czas z winy Kupującego lub z powodu okoliczności niezależnych od Kupującego.

4.9 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że kolor, kształt lub inne parametry towaru w Sklepie internetowym mogą nie odpowiadać rzeczywistemu rozmiarowi, kształtowi i kolorowi towaru ze względu na charakterystykę wyświetlacza używanego przez Kupującego.

5. Prawa Kupującego.

5.1 Kupujący ma prawo do zakupu towarów w Sklepie internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem i procedurami określonymi w Sklepie internetowym.

5.2 Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży towarów, zawartej ze Sklepem internetowym, powiadamiając o tym Sprzedawcę na piśmie (e-mailem, wskazując przedmiot do zwrotu i numer zamówienia) nie później niż w ciągu 20 (dwudziestu) dni roboczych od daty dostarczenia przedmiotu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach dotyczących procedury wymiany i zwrotu produktów, oraz jeżeli umowa została zawarta w odniesieniu do przedmiotów niewymiennych i niepodlegających zwrotowi, których wykaz znajduje się w Regulaminie sprzedaży detalicznej. Towar nie podlega zwrotowi, jeżeli został uszkodzony lub istotnie zmieniony w wyglądzie lub był używany.

5.3. ma prawo do zmiany i/lub aktualizacji informacji podanych w formularzu rejestracyjnym.5.4 Wszelką komunikację między stronami oraz pytania należy kierować na dane zawarte w sekcji "Kontakt" w Sklepie internetowym.

6. Obowiązki i odpowiedzialność Kupującego

6.1 Korzystając ze Sklepu internetowego, Kupujący potwierdza, że akceptuje niniejsze Zasady zakupów i musi ich przestrzegać.

6.2 Kupujący jest zobowiązany do zapłaty i odbioru Towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami.

6.3 Kupujący nie jest uprawniony do złożenia reklamacji do Sprzedającego z tytułu dostarczenia towaru do niewłaściwego podmiotu, jeżeli adres dostawy jest nieprawidłowy.

6.4 Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6.5 Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania popełnione umyślnie lub nieumyślnie podczas korzystania ze Sklepu internetowego.

6.6 W momencie dostawy towarów do Kupującego, Kupujący wraz ze Sprzedającym lub osobą, która dostarczyła przesyłkę, sprawdzi stan przesyłki i towaru(ów) oraz podpisze fakturę, list przewozowy lub inny dokument dostawy i odbioru. Po podpisaniu przez Kupującego faktury, listu przewozowego lub innego dokumentu dostawy i odbioru przesyłki, uznaje się, że przesyłka została przekazana w zadowalającym stanie i nie ma żadnych wad towarów, których nie można przypisać wadom produkcyjnym, ani żadnych rozbieżności w składzie towarów (takich, jakie można wykryć podczas zewnętrznej kontroli towarów). W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki, Kupujący lub, w zależności od przypadku, przedstawiciel Kupującego ma prawo nie przyjąć przesyłki. W takim przypadku przedstawiciel firmy kurierskiej wraz z Kupującym lub przedstawicielem Kupującego, w zależności od przypadku, wypełni specjalny protokół kontroli przesyłki, wskazujący stwierdzone uszkodzenia. Jeśli Kupujący tego nie uczyni, Sprzedający będzie zwolniony z odpowiedzialności wobec Kupującego w odniesieniu do wszelkich uszkodzeń towarów, pod warunkiem, że takie uszkodzenie nie jest spowodowane wadą produkcyjną, oraz w odniesieniu do wszelkich niezgodności towarów, pod warunkiem, że taka niezgodność może zostać stwierdzona poprzez zewnętrzną kontrolę towarów.

6.7 Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy strata jest spowodowana nieprzeczytaniem niniejszych Zasad przez Kupującego, niezależnie od porad i zobowiązań Sprzedającego, gdy miał on taką możliwość.

7. Cena, płatność, dostawa i warunki gwarancji.

7.1 Ceny Towarów podane w sklepie internetowym oraz w formularzu zamówienia są podane w euro i zawierają podatek VAT.

7.2 Kupujący zapłaci za Towary jedną z wybranych przez siebie metod:

7.2.1. płatność za pośrednictwem bankowości elektronicznej oznacza przedpłatę za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, z którego korzysta Kupujący. Kupujący przelewa pieniądze na konto sklepu internetowego w wybranym przez siebie banku. W takim przypadku odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych spoczywa na odpowiednim banku, ponieważ wszystkie transakcje pieniężne odbywają się w systemie bankowości elektronicznej banku.

7.2.2. płatność przelewem - jest to przedpłata, gdy Kupujący po wydrukowaniu faktury przedpłaty/zamówienia i udaniu się do najbliższego oddziału banku przelewa pieniądze na rachunek bankowy sklepu internetowego wskazany w fakturze przedpłaty/zamówieniu.

7.2.3. za pośrednictwem systemów Revolut, Visa i Mastercard.

7.3 Dopiero po otrzymaniu płatności za towary lub potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego (ma zastosowanie, gdy Kupujący wybierze płatność przy odbiorze), Sprzedający rozpocznie kompletowanie przesyłki i rozpocznie się bieg terminu dostawy towaru.

7.4 W przypadku niektórych rodzajów towarów sprzedawca oferuje gwarancję jakości towarów przez określony czas, której konkretny termin i inne warunki są określone w opisach tych towarów. W przypadku, gdy Sprzedający nie zapewnia gwarancji jakości dla niektórych towarów, zastosowanie ma gwarancja przewidziana w odpowiednich przepisach prawa.